☰ Menu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przedmiot i zakres działania

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

Do zakresu podstawowych obowiązków organów nadzoru budowlanego należy:

1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:

a. przyjmowanie zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy, osobach kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz wszelkich zmianach tych osób,
b. nakładanie kar za niezgodne z pozwoleniem wykonywanie robót budowlanych,
c. nakładanie kar za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy,
d. nadzorowanie wykonywania okresowych i nadzwyczajnych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,
e. przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych, wyjaśnianie ich przyczyn i prowadzenie postępowań w tych sprawach,

2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą:

a. wstrzymywanie robót budowlanych, wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub z naruszeniem warunków udzielonego pozwolenia na budowę lub niezgodnie z przepisami,
b. nakładanie obowiązków zmierzających do legalizacji samowolnie wykonywanych budów i innych robót budowlanych, sprawdzanie wykonania tych obowiązków, zatwierdzanie projektu budowlanego zamiennego i udzielanie pozwolenia na wznowienie robót,
c. wydawanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, w sytuacjach, gdy legalizacja nie jest możliwa
d. wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów,
e. wydawanie nakazów usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości,
f. wydawanie nakazów rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia,
g. wydawanie nakazów opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem,
h. sprawdzanie wykonania obowiązku niezwłocznego usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia,

3) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.


Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia na podstawie art. 81a Prawa budowlanego mają prawo wstępu:

  • do obiektu budowlanego;

  • na teren:

  • budowy,

  • zakładu pracy,


Natomiast sprawy dotyczące obiektów budowlanych:

  • hydrotechnicznych,

  • kolejowych,

  • lotniskowych, niektórych obiektów policyjnych i wojskowych, oraz

  • dróg: wojewódzkich, krajowych, ekspresowych i autostrad

należą do kompetencji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

......................

............

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kole wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole, który realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu kolskiego.

................

Jest organem pierwszej instancji w sprawach określonych w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r. poz.290. ).

...........

Organem drugiej instancji w sprawach prowadzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kole jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.

...................

Obszar działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kole obejmuje tereny gmin i miast powiatu kolskiego. Są to : Miasto Koło, Miasto i Gmina Kłodawa, Miasto i Gmina Dąbie, Miasto i Gmina Przedecz, Gmina Babiak, Gmina Koło, Gmina Grzegorzew, Gmina Kościele, Gmina Osiek Mały, Gmina Chodów, Gmina Olszówka.

Wytworzył:
Lidia Bobik-Chmielewska
(2016-04-20)
Udostępnił:
Lidia Bobik-Chmielewska
(2016-04-20 09:43:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Lidia Bobik-Chmielewska
(2016-04-20 09:45:40)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X